Новини

Отличие за достъп до информация

Адвокат Александър Асенов получава грамотата от името на ЧМНО
Снимка: Програма Достъп до Информация

Черноморска мрежа на НПО беше удостоена с почетна грамота от Програма Достъп до Информация за принос в областта на свободата на информация по случай Международния ден на правото да знам, 28 септември. Отличието беше присъдено за активно използване на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) и популяризиране правото на достъп в активно сътрудничество с медии и журналисти в хода на журналистически разследвания чрез подаване на заявления. Пълна информация за наградените и церемонията на 28.09.2010 г.

Езерата на Бургас – защитена територия от кого?

Снимка: Румяна Емануилиду

Трите езера на Бургас – Атанасовско, Вая и Мандра-Пода, са едни от най-ценните по отношение на биологичното разнообразие природни обекти по българското черноморско крайбрежие. Те са защитени зони от националната мрежата Натура 2000. В поредица от разработки и публикации журналистката Румяна Емануилиду разказва за това как част от езерото Мандра, замърсена от нефтопродукти, след като бълва зловония в продължение на 28 години, се затрупва и се унищожават части от езерото. Как се изхвърлят промишлени, строителни и битови отпадъци в Бургаското езеро Вая. Как от блато, развъждащо комари и малария, чрез солодобив по уникална технология, Атанасовското езеро е станало защитена зона, обитавана от редки природни видове и как сега тази територия ще бъде застроена с апартаментни и СПА-комплекси. Някои от инвестиционните намерения най-вероятно ще бъдат осъществени, ако не се привлече вниманието на контролните органи и обществеността.

Атанасовско езеро (PDF, 2.5 MB)
Мандра-Пода (PDF, 1.2 MB)
Вая (Бургаско езеро) (PDF, 8.5 MB)

Наказателни процедури – докога!?

Строителството на скандалното селище на „Суис пропъртис” край Иракли е спряно заради липсата на свежи пари от страна на инвеститорите и реален пазар на жилищата. Комплексът „Златна перла” в Странджа най-вероятно ще бъде съборен на части. Вече има заповеди, съобразени с приключените досега 8 дела. Но докога ще продължава надлъгването със закона и желаем ли всъщност да спрем разрушаването на природата и крайбрежието. Сериозните въпроси задава журналистката Силвия Шатърова (PDF, 185 KB).

Публикация


Снимка: Красимир Делчев

Предлаганата публикация обобщава основни моменти от кампанията на партньорите по проекта, насочена срещу фрагментирането на зоните по Натура 2000 по крайбрежието. Черноморска мрежа на неправителствените организации и БАЕСТ изказват благодарност на донорите и на своите партньори, както и на всички експерти и активисти, които допринесоха със своето участие, коментари и съвети за нейното успешно реализиране. Към публикацията (PDF, 7.58 МB).

От практиката на Европейския съд

Дейностите, свързани с кампанията срещу фрагментирането на зоните по Натура 2000, продължават, тъй като – въпреки приетия списък – повечето защитени зони са поставени в състояние на неопределеност и без дължимата защита, което спомага за тяхното увреждане до окончателното им обявяване. В приложените материали адвокат Александър Асенов предлага информация за европейското екологично право и описания на фрагментирането на зоните на базата на казуси, разглеждани от Европейския съд и утвърдени в практиката при приложението на двете директиви.

Европейското прородозащитно законодателство и защитените зони (PDF, 261 KB)
Ролята на Европейския съд за изграждането на европейската екологична мрежа „Натура 2000” (PDF, 193 KB)

Подкрепа за планирането


Снимка: ЧМНО

Обобщеният разказ за дейностите на БАЕСТ във връзка с подготовката на местните общности за изготвянето на план за управление на ЗЗ „Босна” дава ясна представа за сложността на задачата и отговорностите, свързани с успешното опазване на биологичното разнообразие в защитените зони. Съчетаването на интересите на различните институции и организации с тези на собствениците, ползвателите и обществеността е трудно за постигане, особено ако е пренебрегнат системният подход. Изграждането на съзнание у хората за екологичната мрежа Натура 2000 е дълъг процес, който се сблъсква с много предизвикателства и изисква търсене на устойчиви решения. Към брошурата (PDF, 10.1 МB).

Харта за администрации

С усилията на партньорските организации беше разработена доброволна харта за ангажиране на административните служители с опазването на околната среда и въвеждането на националната мрежа Натура 2000. Това задължение може да се превърне в платформа на дългосрочно сътрудничество между институции и сектори. Участниците в механизма за информиране на властите за хода и постиженията на проекта и всички желаещи са поканени да се присъединят към хартата (PDF, 82 KB).

Как да бъде опазено биоразнообразието


Снимка: Красимир Делчев

Представените в документа линкове към публикации на журналистките Румяна Емануилиду и Силвия Шатърова са свързани с темата за защитените зони и защитените територии по черноморското крайбрежие. Материалите очертават ясната тенденция към осъществяването на проекти, които влизат в крещящо противоречие със статута на териториите, както и към промяна на публичната държавна собственост в частна с цел облагодетелстване на частни интереси. Все още няма кой да спре безконтролното строителство в защитените зони и тази тенденция продължава: това е категоричният извод от работа на двете авторки по темата. Процедурата по изготвяне на общи устройствени и подробни устройствени планове в границите на защитените зони, задължителните оценки за съвместимост и екологичните оценки не се извършват прозрачно, с адекватни възможности за ангажиране на заинтересуваните страни. Нужен е по-силен и координиран обществен натиск за стриктното прилагане на закона и европейските практики. Опазването на биологичното разнообразие е задача не само на учените и екологичните организации и граждански комитети, но най-вече на публичната администрация, призована да защитава обществения интерес. Защото природата е общо благо, което трябва да се използва от цялото общество и да бъде ценено, обичано и пазено от всички поколения.

Статии на Румяна Емануилиду

Статии на Силвия Шатърова

Статии на Атанас Чобанов

Конкурс „Нашето общо Черно море — 2010“, осмо издание


Снимка: Красимир Делчев

Конкурсът, организиран от Черноморска мрежа на неправителствените организации в сътрудничество с медийни и НПО партньори се провежда за осми път и е посветен на голямата тема за Черно море и опазването му от замърсяване, както и на усилията за ангажирането на крайбрежните държави в съвместни дейности, насочени към подобряване на екологичното му състояние и съхраняването на морските и крайбрежни ресурси. Конкурсът има за цел да утвърди в черноморския регион Международния ден на Черно море 31 октомври като дата от екологичния календар и средство за активизиране на общественото участие в решаването на проблеми, свързани с околната среда и устойчивото развитие.

Специфичен акцент на конкурса през 2010 г. са проблемите, свързани с опазване на биологичното разнообразие на Черно море и черноморското крайбрежие. Както и в предишните издания на конкурса, ще бъдат отличени медийни творци в три категории: електронни медии, печатни медии и фотография. В конкурса могат да бъдат представени за участие материали, публикувани или излъчени от 1 ноември 2009 г. до 28 октомври 2010 г., крайната дата за представяне на материали.

Повече за условията на конкурса и присъдени отличия на предишните издания bsad.bsnn.org

Архив >