Връзки

Nature and Biodiversity — homepage at the European Commission
Въпроси и отговори за Натура 2000 — Представителство на Европейската комисия в България
Натура 2000 — Министерство на околната среда и водите
Natura 2000 networking programme (2004—2007) — training materials, site management toolkit
Натура 2000 България — Проект „Изграждане на мрежата от защитени зони Натура 2000 в България“, „Зелени балкани“
Натура 2000 и Българското дружество за защита на птиците
България в Натура 2000— Информационни филми за България в екологичната мрежа Натура 2000