Новини — архив

Подкрепете нашия меморандум!

Част от дейностите по провежданата в рамките на проекта обществена кампания за предотвратяване фрагментирането на защитените зони по Натура 2000 са насочени към привляклото силен обществен интерес разработване и приемане на Общия устройствен план (ОУП) на Община Варна. При приемането му се откроиха обезпокоителните белези на административен подход, който игнорира общественото участие и не гарантира прозрачна и обществено ангажирана процедура. Наред с много други слабости, при планирането е налице незачитане, до степен на пълно игнориране на принципа за невлошаване на природозащитния статус на съществуващи защитени зони и защитените територии.

Водени от убеждението, че ефективното устройственo и социално-икономическо планиране следва да се реализира при спазване на принципите за опазване на околната среда и човешкото здраве, както и при условията на прозрачност и активно включване на обществеността в процесите на вземане на решения, участниците в проекта и техни партньори и съмишленици от обществения сектор предлагат на вниманието на всички заинтересувани лица и институции да подкрепят техния меморандум до властите. Пълен текст на меморандума (PDF, 44 КB).

Фрагментиране на защитени зони от Натура 2000

От пролетта на 2009 г. устойчиво нараства общественият интерес към управлението на териториите, които попадат в екологичната мрежа Натура 2000. Основните теми, които намират отражение в обществения дебат по отношение на защитените зони по крайбрежието се концентрират около няколко ключови проблема.

Традиционно звучене придобиват конфликтите около изграждането на ветроенергийни паркове по северното крайбрежие и по-специално на територията на зоните в района на нос Калиакра. Основните проблеми са потенциалните рискове за мигриращите видове по Виа Понтика и нарушаването на местообитанията на местните видове при изграждането на вятърни електроцентрали и прилежащата им инфраструктура.

Широко обществен отзвук намери замяната на крайморски терени срещу земи от държавния горски фонд във вътрешността на страната. Основната част от „заменките” са извършени при изключително занижени оценки на земите, като за част от тях са започнати процедури за промяна на статута им. Немалка част от спорните терени попадат в зони от мрежата Натура 2000. Промяната на предназначението и ползването на земите води до нарушаване на естествените процеси в съществуващите екосистеми и до намаляване на възможностите за съхраняване на биоразнообразието в региона.

Сред проблемите на пространственото планиране на черноморското крайбрежие изпъкна липсата на съвместимост между разработваните общи устройствени планове на гр. Варна, Бургас и Царево и изискванията към зоните в европейската екологична мрежа. Ярки примери са опитите на община Царево за изграждане на вилни селища на територията на природен парк „Странджа” и проектът за мост над езерото Вая край Бургас. Реакция на стремежите за разпокъсване на защитени територии са предложенията за създаване на буферни зони около парковете „Странджа” и „Златни пясъци” от страна на управата им.

Намирането на устойчивия баланс между интересите на всички заинтересувани страни не може да мине през едностранното откъсване на земи от функциониращи природни комплекси, нито е възможно само чрез налагане на забрани. Постигането на равновесие е резултат от публично обсъждане и отчитане на спецификата на всяка защитена зона от Натура 2000. Затова е особено важно участието на всички заинтересувани страни в протичащия процес на обявяване на защитени зони по Директивата за птицата през март тази година. Сред подложените на обсъждане в момента са крайбрежните зони „Мандра-Пода”, „Балчик” и „Белите скали”.

Покана за обмен и обратна връзка с екипа на проекта

На среща с представители на НПО и медиите във Варна на 24.02.2010 г. Черноморска мрежа на неправителствените организации представи хода на дейностите си по проект „Обществена подкрепа за устойчивото управление на зоните по Натура 2000 по черноморското крайбрежие”, осъществяван в партньорство с Бургаска асоциация за екологичен и селски туризъм (БАЕСТ). В рамките на проекта влиза разработването и активирането на информационносправочен портал за биоразнообразието по българското черноморско крайбрежие с материали за регулативната рамка за опазването на българската природа и информация за различните видове защитени територии, за зоните по Натура 2000 и за някои емблематични за региона видове. Представени са и справочни информационни материала за устойчиви практики от световния опит, подготвени от норвежки експерт. Важен етап от тази комплексна дейност е активизиране на обратната връзка с потребителите на портала, обмен на информация, получаването на сигнали и данни от местните общности.

В процеса на изграждане и популяризиране на портала екипът на проекта стигна до извода, че е необходимо да проведе серия от срещи за неговото представяне и развитие, както и за обсъждане на възможностите за включването му в останалите дейности по проекта – застъпническа кампания „Спрете фрагментирането на зоните по Натура 2000” и практическият модул за подкрепа на планирането в зоните по Натура 2000. От не по-малко значение е ангажирането на представители на държавни и общински администрации с обществения механизъм за информиране на властите за хода на проекта.

Образователни семинари


Партньорски образователен семинар „Натура 2000 и нейното значение за опазване на биоразнообразието и устойчивото развитие”28—29 август 2009 г., гр. Царево

Черноморска мрежа на неправителствените организации и Бургаска асоциация за екологичен и селски туризъм проведаха два образователни семинара за запознаване с националната мрежа от зони по Натура 2000 и цялостната система на защитени територии. На семинарите, проведени през август в Царево и в началото на септември във Варна, бяха обучени над сто представитери на НПО, медии, местни власти и местни общности, учители и читалищни активисти, научни работници и експерти. Ключови партньори по проекта са неправителствени организации, медии, представители на общински и държавни администрации, отговарящи за дейности с отношение към зоните по Натура 2000, като агенции по околна среда, туризъм, енергетика, земеделие, гори, рибни ресурси, транспорт и др., както и местни бизнеси и независими експерти.


Странджанската зеленика — емблематичен вид за природен парк Странджа

Темите, свързани с биологичното разнообразие и Натура 2000, бяха обсъдени и утвърдени от партньорите в сътрудничество с експерти от неправителствената общност и РИОСВ — Бургас. Участниците се запознаха със законодателната основа за опазване на биологичното разнообразие и системата от защитени територии, както и със спецификата на Натура 2000, с процеса на обявяване и устройване на зоните, със задълженията по мониторинг на видовете и хабитатите, както и с финансирането на дейности в зоните. Разгледани бяха и редица практически теми с отражението на Натура 2000 в обучението по околна среда, научно-приложната дейност, методиката на образованието и представяне на възможностите и ресурсите на района, предвиден за планиране в рамките на поекта.

Механизъм за сътрудничество

Над 60 държавни агенции и местни власти, както и представители на неправителствената общност, бяха поканени да се включат в механизъм за координация на дейностите с местната власт и държавните институции в рамките на проекта. Механизмът включва периодично информиране на местната власт и държавните институции за хода на осъществяването на проекта и въвличане в изпълнението му, покани за представяне на становище на срещи в рамките на проекта и във връзка с негови дейности, както и ангажиране на местната власт и държавните институции с конкретни предложения за подобрение на мениджмънта по отношение на Натура 2000 във връзка с дейностите по проекта. Предстои среща на ключови участници, потвърдили ангажимента си с механизма през декември 2009 г.

Интерес към сайта на проекта

Двадесет и четири публикации на печатни и електронни медии насочват вниманието на своите читатели към сайта на проекта http://natura.bsnn.org Интерес към него проявяват журналисти, общински експерти, ученици и учители, както и екологични организации. Традиционните чествания на Международния ден на Черно море 31 октомври по цялото Черноморие бяха съчетани с представяне на маретиали за зоните по Натура 2000 по крайбрежието. Публикуваните на сайта материали подпомогнаха много работата на всички експерти и активисти на неправителствената общност.

Начало на кампания


Акция за почистване на плажа, организирана от БАЕСТ по случай Международния ден на Черно море

Експертна координационна група по проекта набеляза основни моменти от работата по кампанията „Спрете фрагментирането на зоните по Натура 2000”, която ще осветли механизма за фрагментирането на зоните по Натура 2000 и ще насочи обществения интерес към моментите в процедурата, които са от значение за повишаване на прозрачността и отчетността на отговорните власти. На своя работна среща през октомври групата започна набелязването на проблемите на защитените зони по крайбрежието и идентифицира проблемни точки от особен обществен интерес. БАЕСТ проведе редица срещи с представители на местните общности за идентифициране на техните очаквания по отношение на планирането на дейности в зоните по Натура 2000. Младежка секция към БАЕСТ подпомага работата на партньорската организация по осъществяването на проекта; тя взе участие в отбелязването на Международния ден на Черно море с почистване на крайбрежната ивица и акция за повишаване на обществената ангажираност с проблемите на околната среда.

Международен ден на Черно море


Изложба на детски рисунки в Българево

Уредничката на Демонстрациенен център «Калиакра» на БФБ в Българево г-жа Елена Урумчева проведе неколкодневни образователни и демонстрационни мероприятия през последната седмица на октомври във връзка с отбелязването на Международния ден на Чеирно море. Тя ангажира децата и младежите от местните общности по Северното Черноморие с проблемите на опазването на биологичното разнообразие и разпространението на знания за Натура 2000 — актуална тема за много преподаватели и активисти от екологични организации. Лекции, конкурси за детско творчество и акция за почистване на крайбрежието обединиха усилията на много учители и представители на екологичната общност.

Среща за стратегическо планиране


Участниците в срещата за планиране на ЧМНО и БАЕСТ в с. Ново Паничарево, разположено в крайбрежната зона на Черно море и зона „Босна“ на националната мрежа по Натура 2000

На 8 май 2009 г. се проведе среща за стратегическо планиране на основните дейности по проекта. В нея взеха участие ключови партньори, ангажирани с различни аспекти от устойчивото управление на зоните по Натура 2000 по черноморското крайбрежие. Сред участниците бяха кметовете на с. Ново Паничарево и с. Ясна поляна, представители на Държавните горски стопанства Ново Паничарево и Царево, РИОСВ Бургас, Бургаската регионална туристическа камара, Колежа по туризъм — Бургас, Българското дружество за защита на птиците, Центъра за екологично право и застъпничество, норвежката организация CBNRM Net, както и организаторите от Черноморска мрежа на НПО и Бургаската асоциация за екологичен и селски туризъм.

Срещата се състоя в с. Ново Паничарево, чието землище попада в зона „Босна“, включена в националната мрежа по Натура 2000. Участниците в срещата направиха и работно посещение на язовир „Ясна поляна“ за запознаване със зона „Босна“. На срещата беше очертан кръгът от заинтересовани страни при създаването на планове за управление на зоните по Натура 2000. Постигнат беше консенсус относно фокуса на предстоящите образователни семинари за НПО, медии, местни експерти и бизнеси за националната мрежа по Натура 2000 и нейното значение за опазване на биологичното разнообразие и устойчивото развитие на региона.