Опит

Устойчив туризъм


Снимка: БАЕСТ

Екипът на проекта разчита изключително много на експертизата на членове на туристическите камари, за да разработят и внедрят в оптимално съотношение туристически дейности (PDF, 628 KB), съвместими с природозащитния статут на защитена зона „Босна”, успоредно със стопански дейности като лесовъдство, водно стопанство, земеделие и др. Основната цел на Плана за управление на зона „Босна” трябва да бъде опазване на естествения характер на местообитанията. Правилно организираното природозащитно дело може да осигури повече доходи в туризма, земеделието, горското и водното стопанство.

Асоциация „Босна”

Екипът на БАЕСТ предложи на местните заинтересовани страни да създаде заедно с тях Асоциация „Босна”, която да изготви и осъществи Плана за управление на зоната. „Нужно е заедно да работим за формиране на структури с капацитет да изследват, опознават и решават проблемите на зоната и хората около нея. Структури, включващи общините, държавните горски стопанства, местни граждански сдружения и активни граждани, които с известна помощ от външни експерти, ще могат да оказват ефективна подкрепа за различни инициативи за устойчиво управление на зона „Босна” от мрежата Натура 2000”.

Учредяване на Асоциация „Босна” (PDF, 152 KB)
Стратегия за устойчиво развитие на селищата край зона „Босна” (PDF, 261 KB)

Предварителен план

Предлаганият Предварителен план за действие за защитена зона „Босна” (PDF, 399 KB) е изготвен от Бургаската асоциация за екологичен и селски туризъм с цел да послужи за основа, на която ще се изграждат бъдещите отношения между местното население, общинските власти, горските стопанства и компетентните държавни власти в съвместната им дейност по опазването и управлението на защитената зона.

Горското богатство


Снимка: БАЕСТ

В продължение на хилядолетия гората е осигурявала поминък за странджанци. Забогатявали са когато е имало добър пазар за дървесината и продукцията на овцевъдството. Днес използването на горите е ключът към успеха на устойчивото управление в защитените зони, както е изложено в предлаганата разработка (PDF, 157 KB).

Местообитанията

Запознаването с природните местообитания на защитена зона „Босна” беше сериозна задача, с която се заеха еколози от експертния екип на партньорските организации. Предлаганата тук разработка (PDF, 2 MB) послужи за различни информационни и образователни цели, като насочи много активисти от неправителствения сектор, педагози, читалищни дейци и служители от местната администрация към голямата тема за Натура 2000.

Заинтересовани страни


Снимка: БАЕСТ

В публикуваните тук материали експертите на БАЕСТ обобщават впечатленията си от участниците в бъдещото устойчиво управление на защитената зона по Натура 2000 „Босна”, както и проблемите, които са открили във връзка с усилията да предизвикат интереса на местната общност към потенциала на зоната за устойчиво развитие на прилежащата към нея територия. Какво значение ще има определянето на част от територията на землищата на няколко села като зона от мрежата Натура 2000 за цялостното им социално и икономическо развитие? Отговорът трябва да бъде намерен заедно с местните хора.
Към идентифкация на заинтересованите страни (PDF, 329 KB) и местните проблеми (PDF, 367 KB).

Международен опит

Представените изследвания са съкратени и адаптирани за целите на проекта от г-н Ларс Т. Сьофтестад, кординатор на Мрежата за прилагане на устойчиви решения от местните общности или Community-Based Natural Resource Management Network (CBNRM Net) с офис в Кристианзанд, Норвегия. Оригиналние статии и материали можете да намерите на сайта www.cbnrm.net, а въпроси и коментари към експерта можете да отправяте на адрес mail@cbnrm.net или на адреса на ЧМНО. Представените обобщения на опит в управлението на природни ресурси от различни страни поставят акцент върху обмена на мнения и знания, развитието на капацитет и създаването на подходяща институционална рамка за въвличането на местните общности, заинтересуваните страни и мрежи от експерти и донори в цялостния управленски процес.

В статиите са обособени някои основни проблеми като установяване на подходяща политическа и институционална среда, осигуряване на обществено участие, изграждане на междусекторно сътрудничество и успешно управление на конфликти. Представен е процесът на промяната и резултатите от него, заедно с изводи и обобщения, които дават възможност за аналогии и прилагане на сходни решения в други държави.

Казусите поставят акцент върху следните ресурси:

Управление на рибарството (PDF, 147 КB)

Разрешаване на конфликти (PDF, 103 КB)

Управление на ресурсите на общ водосборен басейн (PDF, 120 КB)

Планиране и развитие на крайбрежието (PDF, 124 КB)

Опазване на биоразнообразието в резерват (PDF, 115 КB)