Материали

Видове защитени територии в България

Защитените територии са предназначени за опазване на биологичното разнообразие в екосистемите и на естествените процеси, протичащи в тях, както и на характерни или забележителни обекти на неживата природа и пейзажи. Те се обявяват и управляват съгласно Закона за защитените територии. Категориите защитени територии са:

Националните паркове и природните резервати, са изключителна държавна собственост. Обявяването на всички останали защитени територии не променя собствеността на горите, земите и водните площи в тях. Собствениците и ползвателите на гори, земи и водни площи в защитените територии са длъжни да спазват режимите, установени със Закона за защитените територии, заповедите за обявяването и плана за управлението им. Повече за видовете защитени територии в България (PDF, 84 КB).

Типове местообитания по черноморското крайбрежие, включени в Натура 2000

В защитените зони от Натура 2000, разположени по черноморското крайбрежие се опазват над 40 различни типа местообитания. Те варират от естуари, крайбрежни лагуни и рифове, през степи и тревни съобщества до лонгозни, западнопонтийски букови гори и мизийски гори от сребролистна липа. Повече за характерните черти на всяко от местообитанията, техният растителен и животински свят (PDF, 281 KB). Допълнителна информация за типовете местообитания в черноморския регион и защитените видове в тях на територията на България и Румъния може да бъде получена от публикацията на ЕС "Натура 2000" в Черноморския регион.

Защитени зони от Натура 2000 по българското черноморско крайбрежие

Защитени зони по Директивата за
Местообитанията
Птиците
Резервати


Вижте по-голяма карта

По българското черноморското крайбрежие са разположени над 30 защитени зони, включени в екологичната мрежа Натура 2000. Всяка от тях е обявена по Директивата за местообитанията или по Директивата за птиците. Естествено, съществуват много територии, които са от ключово значение както за опазване на птиците, така и за други видове или цели екосистеми. Поради това на много места защитените зони се припокриват изцяло или частично. Подробно за всички защитени зони от Странджа до Дуранкулак (PDF, 456 KB).

Създаването на морска мрежа Натура 2000 е едно от най-големите непосредствени предизвикателства към страните членки на ЕС в областта на опазване на биологичното разнообразие. През май 2007 г. Европейската комисия публикува специални насоки за избора на морски защитени територии по Натура 2000, които дадоха стимул на различни изследвания и разработки за настоящето и бъдещето на морските защитени територии. В края на 2013 г. значително бе разширена акваторията на защитените зони по Директивата за местообитанията в българския сектор на Черно море. Прочетете повече за предложенията за морски защитени зони (PDF, 10.3 МB).

Защитени територии, защитени зони, Натура 2000 места, Рамсарски места, обекти на Световното природно наследство. Всички тези територии целят опазването на природата и устойчиво развитие, но каква е връзката помежду им? Те едно и също ли са или са различни? По какво си приличат и по какво се различават? Прочтете подробно за различните видове защитени зони (PDF, 92 KB).

Рамсарската конвенция или Конвенцията за влажните зони от международно значение има за цел опазване и широко ползване на всички влажни зони като принос към устойчивото развитие на Земята. Влажните зони са области, като блата, тресавища, торфени блата или вода независимо дали са естествени или изкуствени, с прясна или солена вода, която е статична или течаща. Прочетете повече защо тези места са важни, как се управляват и опазват (PDF, 79 KB).

Всички са чували за местата, част от световното културно наследство. Но ЮНЕСКО наблюдава и природните паметници. Как даден обект попада в списъка на международната организация и какви са ангажиментите на страната за неговото съхраняване за следващите поколения можете да разберете от материала за Конвенцията за световното културно и природно наследство (PDF, 82 KB).

Кои животински видове намират убежище в местообитанията, опазвани от екологичната мрежа Натура 2000? За оцеляването на много насекоми, земноводни, бозайници и птици основната заплаха произтича от изчезването на естествената им среда поради застрояване, изсичане на горите, пресушаване на влажни зони или интензивно земеделие. Съществен проблем представлява и фрагментирането на зоните, които обитават. Прочетете за най-важните защитени видове, които живеят по българското крайбрежие (PDF, 141 KB).