Закони

Нормативната рамка за устройството и управлението на защитените зони от общоевропейската мрежа Натура 2000 се състои от три основни компонента. На първо място това е българското законодателство за опазване на околната среда. То се състои от закони и подзаконови актове — отделни наредби, правилници и решения на Министерския съвет, които имат отношение към управлението на защитените територии.

Вторият основен компонент с пряко отношение към мрежата Натура 2000 е законодателството на Европейския съюз. Най-важните актове са Директивата относно опазването на дивите птици и Директивата за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна. Освен тях, са посочени регламентите на Европейската комисия и Съвета на Европейските общности, както и решенията на Европейската комисия, които са свързани с мрежата Натура 2000.

На трето място са изброени международните конвенции и споразумения, свързани с опазване на биологичното разнообразие и околната среда, по които България е страна.

От страницата можете да направите преглед на нормативните актове, които се отнасят до мрежата от защитени зони, както и да изтеглите пълния текст на всеки от тях.

Българско законодателство ›

Европейско законадетлство ›

Международно законодателство ›