Цели на проекта


Снимка: Красимир Делчев

Да осигури обществена подкрепа за опазване на биоразнообразието в зоните по Натура 2000 по българското черноморско крайбрежие чрез засилване на капацитета на гражданското общество да оказва влияние върху работата на публичния сектор в прилагането на устойчиви решения за екологично управление, като използва отчасти опита на норвежки участник в управлението на природните ресурси  от местни общности в различни части на света.

Да повиши капацитета на българските партньори и да осигури тяхното участие в и мониторинг на партньорска структура, оперираща със средства на ЕС.

Специфични цели